top of page
external-file_edited.jpg

Algemene voorwaarden

 • 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de Bron en een cliënt waarop de sauna deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 • 2. Inspanningen sauna
  De sauna zal alle handelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De sauna zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 • 3. Afspraken
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de Bron melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Sauna de Bron 50% van het honorarium voor de afgesproken dienst(en) aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de sauna komt, mag de Bron de verloren tijd inkorten op de desbetreffende dienst(en) en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de sauna aan komen kan de Bron de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. De Bron moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 • 4. Badenkaarten

          1 Sessie 10-badenkaart

          1 jaar geldig, niet persoonsgebonden, na aankoop restitutie niet mogelijk

          Hele dag 10-badenkaart 

          1 jaar geldig, niet persoonsgebonden, na aankoop restitutie niet mogelijk

          Maandkaart (geldig voor de middag of avond shift)

          Persoonsgebonden, 1 maand geldig, restitutie niet mogelijk.

 • 5. Betaling
  De Bron vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de sauna. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de dienst(en) de betaling van de dienst(en) en eventuele producten contant/pin te voldoen.

 • 6. Persoonsgegevens & privacy
  De cliënt voorziet de sauna vóór de eerste dienst(en) van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn en waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de dienst(en). De Bron neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De Bron behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 • 7. Geheimhouding
  De Bron is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de medewerker verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 • 8. Aansprakelijkheid
  De Bron is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de medewerker is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De Bron is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de sauna.

 • 9. Garantie
  De Bron geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:- De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialist/masseur geadviseerde producten heeft gebruikt
  – De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
  – De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  – De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 • 10. Beschadiging & diefstal
  De Bron heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Sauna de Bron meldt diefstal altijd bij de politie.

 • 11. Klachten
  Indien de cliënt een klacht heeft over de sauna, behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de Bron en de behandelende schoonheidsspecialiste/masseur. De Bron moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de Bron de klacht/behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de Bron en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 • 12. Behoorlijk gedrag
  De cliënt behoort zich in de sauna behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen/huisregels. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Bron het recht de cliënt de toegang tot de sauna te weigeren onder opgaaf van redenen.

 • 13. Recht
  Op elke overeenkomst tussen de Bron en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die geld ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

bottom of page